Startsida/Dataskydd

Sekretesspolicy

§1 Information om insamling av personuppgifter

(1) I det följande informerar vi dig om insamling av personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan kopplas till dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende.

(2) Den person som är ansvarig enligt artikel 4.7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (DS-GVO) är

Dr. August Wolff GmbH & Co KG Läkemedel
Sudbrackstraße 56
33611 Bielefeld.

Du kan nå vårt dataskyddsombud på dpo@drwolffgroup.com eller vår postadress med tillägget "dataskyddsombudet".

(3) När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär kommer de uppgifter du lämnar (din e-postadress, namn och telefonnummer, om tillämpligt) att lagras av oss för att svara på dina frågor. Vi raderar de uppgifter som uppstår i detta sammanhang efter att lagringen inte längre är nödvändig eller begränsar behandlingen om det finns lagliga lagringsskyldigheter. Om du använder ett kontaktformulär utförs databehandlingen med ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO och kan vara nödvändig i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO för att behandla din förfrågan eller i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. c DSGVO för att uppfylla en rättslig skyldighet. Om du skickar ett e-postmeddelande till oss är databehandlingen nödvändig för att behandla din förfrågan i enlighet med artikel 6.1.1 b i DSGVO och/eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse i enlighet med artikel 6.1.1 c i DSGVO.

(4) Om vi använder tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller vill använda dina uppgifter för reklamändamål, kommer vi att informera dig i detalj om respektive processer nedan. I samband med detta anger vi även de definierade kriterierna för lagringstiden.

§2 Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter i förhållande till personuppgifter som rör dig:

 • Rätt till information,
 • Rätt till rättelse eller radering,
 • Rätt till begränsning av behandling,
 • Rätt att invända mot behandling,
 • Rätt till dataportabilitet.

(2) Du har också rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet för dataskydd.

§3 Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbplats

(1) Om du endast använder webbplatsen för information, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill visa vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att säkerställa dess stabilitet och säkerhet (rättslig grund är Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO). Dessa är i synnerhet:

 • Datum och tid för begäran
 • Tidszonsskillnad från Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehåll i förfrågan (konkret sida)
 • Status för åtkomst/HTTP-statuskod
 • Överförd datamängd i varje enskilt fall
 • Webbplats från vilken begäran kommer
 • Webbläsare
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Språk och version av webbläsarens programvara.

(2) Utöver de ovan nämnda uppgifterna lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk i förhållande till den webbläsare du använder och som ger den part som ställer in cookien (i detta fall oss) viss information. Cookies kan inte utföra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra interneterbjudandet som helhet mer användarvänligt och effektivt.

(3) Användning av cookies:

a) Denna webbplats använder följande typer av cookies, vars omfattning och funktionalitet förklaras nedan:

Övergående cookies (för denna b)

Permanenta cookies (se c).

b) Övergående cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar i synnerhet sessionscookies. Dessa lagrar ett så kallat sessions-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. Detta gör det möjligt att känna igen din dator när du återvänder till vår webbplats. Sessionskakorna raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

c) Permanenta cookies raderas automatiskt efter en fördefinierad tidsperiod, som kan variera beroende på cookie. Du kan när som helst radera cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

d) Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina preferenser och till exempel vägra att acceptera cookies från tredje part eller alla cookies. Observera att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

e) Vi använder cookies för att identifiera dig för efterföljande besök.

Hämta aktuella inställningar

§4 Ytterligare funktioner och erbjudanden på vår webbplats

(1) Förutom den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. För detta ändamål måste du vanligtvis tillhandahålla ytterligare personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla respektive tjänst och för vilka de ovannämnda principerna för databehandling gäller.

(2) I vissa fall använder vi externa tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. Dessa har noggrant valts ut och anlitats av oss, är bundna av våra instruktioner och övervakas regelbundet.

(3) Dessutom kan vi vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part om vi erbjuder deltagande i kampanjer, tävlingar, ingående av avtal eller liknande tjänster tillsammans med partners. Du kommer att få mer information om detta när du tillhandahåller dina personuppgifter eller nedan i beskrivningen av erbjudandet (t.ex. i respektive villkor för deltagande).

(4) I den mån våra tjänsteleverantörer eller partner har sitt säte i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kommer vi att informera dig om konsekvenserna av denna omständighet i beskrivningen av erbjudandet.

§5 Invändning eller återkallelse mot behandlingen av dina uppgifter

(1) Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke. En sådan återkallelse påverkar tillåtligheten av behandlingen av dina personuppgifter efter att du har uttryckt det till oss.

(2) I den mån vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen inte är nödvändig, i synnerhet för att fullgöra ett avtal med dig, vilket visas av oss i varje enskilt fall i följande beskrivning av funktionerna. När du gör en sådan invändning ber vi dig att förklara skälen till varför vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har gjort. I händelse av din berättigade invändning kommer vi att granska sakförhållandena och antingen upphöra med eller anpassa databehandlingen eller visa dig våra tvingande legitima skäl på grundval av vilka vi kommer att fortsätta behandlingen.

(3) Du kan naturligtvis när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklamändamål och dataanalys. Du kan informera oss om din invändning mot reklam genom att använda följande kontaktuppgifter: aw-info@drwolffgroup.com.

§6 Användning av partnerområdet

(1) Om du använder vårt partnerområde lagrar vi dina uppgifter som krävs för att fullgöra avtalet, inklusive information om betalningssättet, tills du slutligen raderar din åtkomst. Dessutom lagrar vi de frivilliga uppgifter som du har lämnat under den tid som du använder portalen, såvida du inte raderar dem innan dess. Du kan hantera och ändra alla uppgifter i det skyddade kundområdet. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 p. 1 lit. f DS-GVO.

(2) För att förhindra obehörig åtkomst av tredje part till dina personuppgifter, i synnerhet finansiella uppgifter, är anslutningen krypterad med TLS-teknik.

§7 Användning av Google Analytics

(1) Om du har gett ditt samtycke använder denna webbplats Google Analytics 4, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LCC. Ansvarig enhet för användare i EU är Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").

(2) Google Analytics använder cookies som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats. Den information som samlas in med hjälp av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Vi använder funktionen Användar-ID. Med hjälp av användar-ID kan vi tilldela ett unikt, beständigt ID till en eller flera sessioner (och aktiviteterna inom dessa sessioner) och analysera användarnas beteende på olika enheter.

I Google Analytics 4 är anonymiseringen av IP-adresser aktiverad som standard. På grund av IP-anonymisering förkortas din IP-adress av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Enligt Google kommer den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics inte att slås samman med andra Google-data.

Under ditt besök på webbplatsen registreras ditt användarbeteende i form av "händelser".

Händelser kan vara:

 • Sidvisningar
 • Första besöket på webbplatsen
 • Start av sessionen
 • Din "klickväg", interaktion med webbplatsen
 • Scrollar (när en användare scrollar till slutet av sidan (90%)) - Klickar på externa länkar
 • interna frågor
 • Interaktion med videor
 • Nedladdningar av filer
 • Annonser som setts/klickats på
 • Inställning av språk

Även noterade:

 • Din ungefärliga position (region)
 • Din IP-adress
 • Teknisk information om din webbläsare och de slutenheter du använder (t.ex. språkinställning, skärmupplösning)
 • Din internetleverantör
 • Referrer URL (via vilken webbplats / vilket reklammedium du kom till denna webbplats)

(3) På uppdrag av Dr. August Wolff GmbH & Co KG Arzneimittel kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen och sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet. Rapporterna från Google Analytics används för att analysera hur vår webbplats fungerar.

(4) Mottagare av uppgifterna är/kan vara

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (som personuppgiftsbiträde enligt art. 28 DSGVO)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Det kan inte uteslutas att amerikanska myndigheter kommer att få tillgång till de data som Google lagrar.

(5) Google Irelands moderbolag, Google LLC, har sitt säte i Kalifornien, USA. En överföring av data till USA och amerikanska myndigheters tillgång till de data som lagras av Google kan inte uteslutas. USA betraktas för närvarande som ett osäkert tredje land ur ett dataskyddsperspektiv. Du har inte samma rättigheter där som inom EU/EES. Du har eventuellt inga rättsmedel mot myndigheternas tillgång.

(6) De uppgifter som skickas av oss och som är kopplade till cookies raderas automatiskt efter 2 månader. Radering av uppgifter vars lagringstid har uppnåtts sker automatiskt en gång i månaden.

(7) Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke i enlighet med art. 6 avsn. 1 mening 1 lit. a DSGVO och art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO.

(8) Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att gå till cookie-inställningarna via sköldikonen längst ner till höger och ändra ditt val där. Lagligheten i den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet påverkas inte.

Du kan också förhindra lagring av cookies från början genom att konfigurera din webbläsarprogramvara i enlighet med detta. Om du konfigurerar din webbläsare så att den avvisar alla cookies kan detta dock begränsa funktionerna på denna och andra webbplatser. Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) av Google och behandlingen av dessa data av Google genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare.

 1. inte ger ditt samtycke till inställningen av kakan eller

 2. ladda ner och installera webbläsartillägget för att avaktivera Google Analytics på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om användarvillkoren för Google Analytics och Googles sekretesspolicy finns på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ och https://policies.google.com/?hl=de.